Georgia

  • Karin Fisher, Georgia Southern University
  • Kathryn Haughney, Georgia Southern University
  • Kevin Ayres, University of Georgia
  • Kristin Sayeski, University of Georgia
  • Kymberly Harris, Georgia Southern University
  • Margie Wiggins Jones, Mercer University
  • Melissa Driver, Kennesaw State University
  • Rachel Cagliani, University of Georgia
  • Scott Ardoin, University of Georgia